Các thành viên khác cùng hát bài "Người ấy"

0382***280

Người ấy

Ngọc Anh

Người ấy

Hải Yến

Người ấy

0346***588

Người ấy

0975***761

Người ấy

0969***603

Người ấy

0339***957

Người ấy

0943***004

Người ấy

0935***661

Người ấy

0388***379

Người ấy

0978***076

Người ấy

0905919612

Người ấy

Chang Chang

Người ấy

0981***377

Người ấy

N T T

Người ấy

0358***497

Người ấy

0339***772

Người ấy

0906***432

Người ấy

Lê Hằng

Người ấy

0961***064

Người ấy

0346***112

Người ấy

0786***599

Người ấy

0394***687

Người ấy

Người ấy

0974***767

Người ấy

0981***552

Người ấy

0966***730

Người ấy

0915***952

Người ấy