Các thành viên khác cùng hát bài "Giá ngày đầu đừng nói thương nhau"

0919***434

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Tú Tatoo

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0935***661

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0767***810

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0939***487

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0982***381

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0356***952

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0913***001

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0776***451

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0332***153

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0326***271

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0903***657

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0908***359

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0329***000

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Xuân Xuân

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0772***925

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0917***029

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0911***882

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0935***798

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0382***258

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0988***310

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0359***343

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0924***586

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0949***998

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0354***729

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0904***354

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau