Các thành viên khác cùng hát bài "Tháng tư là lời nói dối của em"

Kim Pu

Tháng tư là lời nói dối của em

The Gatekeeper

Tháng tư là lời nói dối của em

0904***850

Tháng tư là lời nói dối của em

0981***823

Tháng tư là lời nói dối của em

Le Tran

Tháng tư là lời nói dối của em

0917***816

Tháng tư là lời nói dối của em

0707***265

Tháng tư là lời nói dối của em

0396***773

Tháng tư là lời nói dối của em

Minh Đăng

Tháng tư là lời nói dối của em

0393***791

Tháng tư là lời nói dối của em

0856***337

Tháng tư là lời nói dối của em

0395***920

Tháng tư là lời nói dối của em

0967***168

Tháng tư là lời nói dối của em

0382***333

Tháng tư là lời nói dối của em

0358***222

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư là lời nói dối của em

0775***325

Tháng tư là lời nói dối của em

0845***689

Tháng tư là lời nói dối của em

0985***818

Tháng tư là lời nói dối của em

0853***090

Tháng tư là lời nói dối của em

0916***353

Tháng tư là lời nói dối của em

Nhung Nguyễn

Tháng tư là lời nói dối của em

Sang Trương

Tháng tư là lời nói dối của em

Kim Pu

Tháng tư là lời nói dối của em

1721358

Tháng tư là lời nói dối của em

0966***398

Tháng tư là lời nói dối của em

0903***019

Tháng tư là lời nói dối của em

0976***683

Tháng tư là lời nói dối của em