Các thành viên khác cùng hát bài "Tháng tư là lời nói dối của em"

Hoàng Thùy Linh Chi

Tháng tư là lời nói dối của em

0352***252

Tháng tư là lời nói dối của em

0901***028

Tháng tư là lời nói dối của em

0932***965

Tháng tư là lời nói dối của em

0906***756

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư là lời nói dối của em

0337***865

Tháng tư là lời nói dối của em

0346***643

Tháng tư là lời nói dối của em

Nguyễn Hồng Sơn

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư là lời nói dối của em

0906***228

Tháng tư là lời nói dối của em

0916***536

Tháng tư là lời nói dối của em

0909***280

Tháng tư là lời nói dối của em

0913***450

Tháng tư là lời nói dối của em

0975***980

Tháng tư là lời nói dối của em

0977***059

Tháng tư là lời nói dối của em

Nguyen Tra My

Tháng tư là lời nói dối của em

1736418

Tháng tư là lời nói dối của em

0932***584

Tháng tư là lời nói dối của em

Kim Pu

Tháng tư là lời nói dối của em

1724450

Tháng tư là lời nói dối của em

0967***779

Tháng tư là lời nói dối của em

1721541

Tháng tư là lời nói dối của em

0965***966

Tháng tư là lời nói dối của em

1709185

Tháng tư là lời nói dối của em

Kelvin Do

Tháng tư là lời nói dối của em

0974***533

Tháng tư là lời nói dối của em

0362***714

Tháng tư là lời nói dối của em