Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***812

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

0787***606

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

0909***193

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn