Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0927***974

Có tất cả nhưng thiếu anh

2260552

Có tất cả nhưng thiếu anh

2260568

Có tất cả nhưng thiếu anh