Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Đồng Hới Quảng Bình, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Sang Phan Truong

Có tất cả nhưng thiếu anh

2375915

Có tất cả nhưng thiếu anh

2375906

Có tất cả nhưng thiếu anh