Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3936880

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

0969775340

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2935428

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn