Các thành viên khác cùng hát bài "Cô ấy đã từng"

0964***603

Cô ấy đã từng

0393***194

Cô ấy đã từng

0326***002

Cô ấy đã từng

0833***833

Cô ấy đã từng

0852***067

Cô ấy đã từng

0357***386

Cô ấy đã từng

0972***696

Cô ấy đã từng

Nguyễn Thắng

Cô ấy đã từng

Cô ấy đã từng

0705***157

Cô ấy đã từng

1717676

Cô ấy đã từng

0949***648

Cô ấy đã từng

Cô ấy đã từng

0869***794

Cô ấy đã từng

0333***088

Cô ấy đã từng

Phạm Tuân

Cô ấy đã từng

1725335

Cô ấy đã từng

1716518

Cô ấy đã từng

1705858

Cô ấy đã từng

0905***660

Cô ấy đã từng

0943***917

Cô ấy đã từng

1734451

Cô ấy đã từng

0379***666

Cô ấy đã từng

1708744

Cô ấy đã từng

0967***143

Cô ấy đã từng

0985***783

Cô ấy đã từng

0362***170

Cô ấy đã từng

0941***815

Cô ấy đã từng