Sai người sai thời điểm (rm)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngọc long

Sai người sai thời điểm (rm)

Nhật Hạ

Sai người sai thời điểm (rm)

0961529792

Sai người sai thời điểm (rm)