Các thành viên khác cùng hát bài "Phai dấu cuộc tình"

0328***902

Phai dấu cuộc tình

0827***068

Phai dấu cuộc tình

0334***786

Phai dấu cuộc tình

0977***106

Phai dấu cuộc tình

Phan Quốc Đạt

Phai dấu cuộc tình

0943***313

Phai dấu cuộc tình

0522***009

Phai dấu cuộc tình

0977***106

Phai dấu cuộc tình

Phương Anh

Phai dấu cuộc tình

0377***242

Phai dấu cuộc tình

1718504

Phai dấu cuộc tình

Ngọc Thy

Phai dấu cuộc tình

0962***210

Phai dấu cuộc tình

0778***752

Phai dấu cuộc tình

Nguyen Hong Nhung

Phai dấu cuộc tình

0395***568

Phai dấu cuộc tình

0971***843

Phai dấu cuộc tình

Tiểu Mai

Phai dấu cuộc tình

0966***460

Phai dấu cuộc tình

0353***777

Phai dấu cuộc tình

0907***426

Phai dấu cuộc tình

0343***057

Phai dấu cuộc tình

0904***245

Phai dấu cuộc tình

Phai dấu cuộc tình

Phai dấu cuộc tình

0904***966

Phai dấu cuộc tình

0905***655

Phai dấu cuộc tình

0768***424

Phai dấu cuộc tình