Các thành viên khác cùng hát bài "Phai dấu cuộc tình"

Thanh Trang

Phai dấu cuộc tình

0936***748

Phai dấu cuộc tình

0985***532

Phai dấu cuộc tình

Nguyen Hong Nhung

Phai dấu cuộc tình

Viên Ngọc Tuấn Kiệt

Phai dấu cuộc tình

0924***274

Phai dấu cuộc tình

Đỗ Phượng

Phai dấu cuộc tình

0989***770

Phai dấu cuộc tình

0904***386

Phai dấu cuộc tình

0965***080

Phai dấu cuộc tình

0982***864

Phai dấu cuộc tình

Phạm Hoài Khánh Huyền

Phai dấu cuộc tình

0376***067

Phai dấu cuộc tình

0832***666

Phai dấu cuộc tình

0934***921

Phai dấu cuộc tình

Nga Gấuu

Phai dấu cuộc tình

0337***659

Phai dấu cuộc tình

1726996

Phai dấu cuộc tình

0975***533

Phai dấu cuộc tình

Trang Phạm

Phai dấu cuộc tình

0374***135

Phai dấu cuộc tình

Ngoc Thach

Phai dấu cuộc tình

0964***016

Phai dấu cuộc tình

0795***254

Phai dấu cuộc tình

0349***111

Phai dấu cuộc tình

0368***389

Phai dấu cuộc tình

Nguyen Hong Nhung

Phai dấu cuộc tình

0378***755

Phai dấu cuộc tình