Các thành viên khác cùng hát bài "Phai dấu cuộc tình"

0335***599

Phai dấu cuộc tình

0389***953

Phai dấu cuộc tình

0783***840

Phai dấu cuộc tình

0333***092

Phai dấu cuộc tình

구엔 반 호아

Phai dấu cuộc tình

Duong Van Kim

Phai dấu cuộc tình

1715950

Phai dấu cuộc tình

0937***082

Phai dấu cuộc tình

Quỳnh Anh

Phai dấu cuộc tình

Nguyen Hong Nhung

Phai dấu cuộc tình

0395***152

Phai dấu cuộc tình

0934***454

Phai dấu cuộc tình

0984***122

Phai dấu cuộc tình

Phuong

Phai dấu cuộc tình

0911***687

Phai dấu cuộc tình

0868***817

Phai dấu cuộc tình

0967***000

Phai dấu cuộc tình

0783***713

Phai dấu cuộc tình

0962***938

Phai dấu cuộc tình

0976***495

Phai dấu cuộc tình

0387***633

Phai dấu cuộc tình

0984***145

Phai dấu cuộc tình

0936***544

Phai dấu cuộc tình

0981***126

Phai dấu cuộc tình

0855***380

Phai dấu cuộc tình

Đông Tuyền

Phai dấu cuộc tình

Tydy Tran

Phai dấu cuộc tình

Phan Nguyễn Bảo Ngọc

Phai dấu cuộc tình