Các thành viên khác cùng hát bài "Phai dấu cuộc tình"

Haha

Phai dấu cuộc tình

0707***751

Phai dấu cuộc tình

Ngọc Thy

Phai dấu cuộc tình

1713189

Phai dấu cuộc tình

0973***708

Phai dấu cuộc tình

0765***575

Phai dấu cuộc tình

0393***347

Phai dấu cuộc tình

0913***385

Phai dấu cuộc tình

Lệ Xuân

Phai dấu cuộc tình

0378***635

Phai dấu cuộc tình

0964***235

Phai dấu cuộc tình

0939***789

Phai dấu cuộc tình

duongthimaitrinh

Phai dấu cuộc tình

0384***769

Phai dấu cuộc tình

La Bảo Uyên

Phai dấu cuộc tình

0349***661

Phai dấu cuộc tình

0904***001

Phai dấu cuộc tình

Nguyen Hong Nhung

Phai dấu cuộc tình

0963***623

Phai dấu cuộc tình

Thuyduong

Phai dấu cuộc tình

Phai dấu cuộc tình

0979***040

Phai dấu cuộc tình

0707***997

Phai dấu cuộc tình

0355***077

Phai dấu cuộc tình

0939***352

Phai dấu cuộc tình

0903***442

Phai dấu cuộc tình

Trà Giang

Phai dấu cuộc tình

1733456

Phai dấu cuộc tình