Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

0398***835

Trái tim em cũng biết đau

0366***693

Trái tim em cũng biết đau

Min Chu

Trái tim em cũng biết đau

0386***995

Trái tim em cũng biết đau

0962***340

Trái tim em cũng biết đau

0397***354

Trái tim em cũng biết đau

1771757

Trái tim em cũng biết đau

0913***998

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

0387***686

Trái tim em cũng biết đau

1726996

Trái tim em cũng biết đau

Trang Phạm

Trái tim em cũng biết đau

0931***805

Trái tim em cũng biết đau

0913***699

Trái tim em cũng biết đau

0966***392

Trái tim em cũng biết đau

0933***866

Trái tim em cũng biết đau

Hiếu Hiếu

Trái tim em cũng biết đau

0931***778

Trái tim em cũng biết đau

0866***821

Trái tim em cũng biết đau

Tất Cả Sẽ Thay Em

Trái tim em cũng biết đau

0397***523

Trái tim em cũng biết đau

0383***656

Trái tim em cũng biết đau

Lê Thanh Hằng

Trái tim em cũng biết đau

0968***541

Trái tim em cũng biết đau

0977***402

Trái tim em cũng biết đau

0912***805

Trái tim em cũng biết đau

0364***001

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau