Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

0906***585

Trái tim em cũng biết đau

Hoàng Bảo

Trái tim em cũng biết đau

0963***509

Trái tim em cũng biết đau

Uyển Như

Trái tim em cũng biết đau

0775***112

Trái tim em cũng biết đau

0976***112

Trái tim em cũng biết đau

0835***388

Trái tim em cũng biết đau

0773***498

Trái tim em cũng biết đau

0362***848

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

0934***603

Trái tim em cũng biết đau

1718658

Trái tim em cũng biết đau

0948***567

Trái tim em cũng biết đau

0963***095

Trái tim em cũng biết đau

0963***916

Trái tim em cũng biết đau

0855***004

Trái tim em cũng biết đau

0966***046

Trái tim em cũng biết đau

0388***943

Trái tim em cũng biết đau

Votranquang

Trái tim em cũng biết đau

Nac Nac

Trái tim em cũng biết đau

0967839196

Trái tim em cũng biết đau

0398***146

Trái tim em cũng biết đau

0945***996

Trái tim em cũng biết đau

0914***883

Trái tim em cũng biết đau

0936***666

Trái tim em cũng biết đau

0933***490

Trái tim em cũng biết đau

0978***974

Trái tim em cũng biết đau

0866***700

Trái tim em cũng biết đau