Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

1713124

Trái tim em cũng biết đau

1711717

Trái tim em cũng biết đau

0917***330

Trái tim em cũng biết đau

0944***532

Trái tim em cũng biết đau

1845038

Trái tim em cũng biết đau

0357***611

Trái tim em cũng biết đau

0965***702

Trái tim em cũng biết đau

0937***319

Trái tim em cũng biết đau

0981***801

Trái tim em cũng biết đau

0352***901

Trái tim em cũng biết đau

0383***618

Trái tim em cũng biết đau

0902***281

Trái tim em cũng biết đau

0904***080

Trái tim em cũng biết đau

0968***551

Trái tim em cũng biết đau

1818627

Trái tim em cũng biết đau

0355***739

Trái tim em cũng biết đau

Small Lotus

Trái tim em cũng biết đau

0946***096

Trái tim em cũng biết đau

1778036

Trái tim em cũng biết đau

1771250

Trái tim em cũng biết đau

0968***688

Trái tim em cũng biết đau

1765297

Trái tim em cũng biết đau

0934***242

Trái tim em cũng biết đau

0354***842

Trái tim em cũng biết đau

1737701

Trái tim em cũng biết đau

Nguyễn Hà

Trái tim em cũng biết đau

Nhỏ Điêu

Trái tim em cũng biết đau

1735320

Trái tim em cũng biết đau