Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

Bùi Quốc Khôi

Trái tim em cũng biết đau

1735883

Trái tim em cũng biết đau

0938***513

Trái tim em cũng biết đau

Bùi Văn Huy

Trái tim em cũng biết đau

0336***997

Trái tim em cũng biết đau

0902***890

Trái tim em cũng biết đau

0984***305

Trái tim em cũng biết đau

0969***655

Trái tim em cũng biết đau

0968***330

Trái tim em cũng biết đau

Minh Châu

Trái tim em cũng biết đau

0913***029

Trái tim em cũng biết đau

0988***904

Trái tim em cũng biết đau

0934***576

Trái tim em cũng biết đau

0365***156

Trái tim em cũng biết đau

Ánk Rina

Trái tim em cũng biết đau

0936***567

Trái tim em cũng biết đau

0914***957

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

0786***325

Trái tim em cũng biết đau

0363***450

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

0938***517

Trái tim em cũng biết đau

1738943

Trái tim em cũng biết đau

1736226

Trái tim em cũng biết đau

0938***279

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

1724536

Trái tim em cũng biết đau

1713675

Trái tim em cũng biết đau