Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

1734546

Trái tim em cũng biết đau

0355***991

Trái tim em cũng biết đau

1851418

Trái tim em cũng biết đau

0336***143

Trái tim em cũng biết đau

1848589

Trái tim em cũng biết đau

0904***229

Trái tim em cũng biết đau

1837721

Trái tim em cũng biết đau

1835766

Trái tim em cũng biết đau

Mrs. Thu

Trái tim em cũng biết đau

1830328

Trái tim em cũng biết đau

0374***637

Trái tim em cũng biết đau

1821914

Trái tim em cũng biết đau

1817364

Trái tim em cũng biết đau

1814804

Trái tim em cũng biết đau

1813796

Trái tim em cũng biết đau

1808435

Trái tim em cũng biết đau

Minh Châu

Trái tim em cũng biết đau

1800551

Trái tim em cũng biết đau

1797701

Trái tim em cũng biết đau

1795531

Trái tim em cũng biết đau

1791622

Trái tim em cũng biết đau

1790219

Trái tim em cũng biết đau

1788086

Trái tim em cũng biết đau

1787846

Trái tim em cũng biết đau

1782581

Trái tim em cũng biết đau

1776909

Trái tim em cũng biết đau

1776621

Trái tim em cũng biết đau

1775708

Trái tim em cũng biết đau