Các thành viên khác cùng hát bài "Phai dấu cuộc tình"

Thùy Linh

Phai dấu cuộc tình

0865***240

Phai dấu cuộc tình

0399***545

Phai dấu cuộc tình

0933***126

Phai dấu cuộc tình

0969***603

Phai dấu cuộc tình

0937***564

Phai dấu cuộc tình

0339***142

Phai dấu cuộc tình

0344***318

Phai dấu cuộc tình

0963***705

Phai dấu cuộc tình

0368***350

Phai dấu cuộc tình

0388***404

Phai dấu cuộc tình

0969***371

Phai dấu cuộc tình

0968***529

Phai dấu cuộc tình

0976***393

Phai dấu cuộc tình

0962***477

Phai dấu cuộc tình

0868***460

Phai dấu cuộc tình

0357***415

Phai dấu cuộc tình

0348***077

Phai dấu cuộc tình

0902***705

Phai dấu cuộc tình

0969***680

Phai dấu cuộc tình

0979***893

Phai dấu cuộc tình

0964***806

Phai dấu cuộc tình

0979***176

Phai dấu cuộc tình

0794***317

Phai dấu cuộc tình

0708***220

Phai dấu cuộc tình

0912***801

Phai dấu cuộc tình

0984***145

Phai dấu cuộc tình

0337***711

Phai dấu cuộc tình