Các thành viên khác cùng hát bài "Trái tim em cũng biết đau"

0933***688

Trái tim em cũng biết đau

Hà Tây

Trái tim em cũng biết đau

Tuấn

Trái tim em cũng biết đau

0939***640

Trái tim em cũng biết đau

0909***526

Trái tim em cũng biết đau

0344***667

Trái tim em cũng biết đau

0946***349

Trái tim em cũng biết đau

0989***815

Trái tim em cũng biết đau

0898***648

Trái tim em cũng biết đau

0974***332

Trái tim em cũng biết đau

Kim Tuan

Trái tim em cũng biết đau

0337***629

Trái tim em cũng biết đau

Phương Hà

Trái tim em cũng biết đau

0989***448

Trái tim em cũng biết đau

0333***936

Trái tim em cũng biết đau

0909***147

Trái tim em cũng biết đau

Trái tim em cũng biết đau

0933***688

Trái tim em cũng biết đau

0355***359

Trái tim em cũng biết đau

0329***320

Trái tim em cũng biết đau

0982***656

Trái tim em cũng biết đau

Thanh Nhàn

Trái tim em cũng biết đau

0967***208

Trái tim em cũng biết đau

0829***597

Trái tim em cũng biết đau

0966***930

Trái tim em cũng biết đau

0813***520

Trái tim em cũng biết đau

Pham thanh cuc

Trái tim em cũng biết đau

0966***046

Trái tim em cũng biết đau